အျဖဴေရာင္လြင္ျပင္အား လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ား ေရလုိေအးလုိ႔ ပန္းလုိလန္းဆန္းႏုိင္ၾကပါေစဗ်ာ

Saturday, November 16, 2013

Li Fi နည္းပညာမိတ္ဆက္သတင္းအခ်က္အလက္နွင့္ နည္းပညာနယ္ပယ္တြင္ တစ္ေန႔ထက္
တစ္ေန႔ ဆန္းသစ္ေသာနည္းပညာမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ေပၚေပါက္လွ်က္
ရွိပါသည္။Computer၊ Laptop၊ Tablet PC၊ Smart Phone စသည္တို႔ျဖင့္
ကမာၻတစ္၀ွမ္း အကြာအေ၀းကန္႔သတ္ခ်က္မဲ့ ဆက္သြယ္မႈျပဳလုပ္ေနၾကျပီး
အသံုးခ်မႈမ်ားလည္း စံုလင္လွပါသည္။အဆိုပါအသံုးခ်မႈမ်ားအတြက္ အဓိက
က်ေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာ လြယ္ကူစြာေျပာင္းေ၇ႊ႕သယ္ယူအသံုးျပဳနိုင္ေရး
နွင့္Videoမ်ားစဥ္ဆက္မပ်က္ရယူနိုင္ေရးအတြက္
Band Width(လိႈင္းႏႈန္းခြင္တာ)က်ယ္၀န္းစြာအသံုးျပဳနိုင္ေရးတို႔ပင္ျဖစ္ပါသည္။
မိမိကိုင္ေဆာင္ေသာကြန္ပ်ဴတာမ်ားမွာလည္း သယ္ယူရလြယ္ကူျပီး
သြားလာရင္းခ်ိတ္ဆက္နိုင္ရန္ အရြယ္အစားနွင့္ အေလးခ်ိန္ကို ေလ်ာ့ခ်
ထုတ္လုပ္ကာ က်ယ္ျပန္႔စြာအသံုးျပဳလာေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ထို ့ေၾကာင့္
မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ သယ္ယူအသံုးျပဳရလြယ္ကူသည့္ Tablet PCမ်ားနွင့္
Smart Phoneမ်ား၏ေစ်းကြက္မွာ အဆေပါင္းမ်ားစြာျမင့္တတ္လာပါသည္။
ေသးငယ္ေသာကြန္ပ်ဴတာမ်ားအား လက္တြင္ကိုင္ေဆာင္ကာ
လြတ္လပ္စြာအသံုးျပဳနိုင္ေရး အတြက္အေနွာင္အဖြဲ႕ျဖစ္ေနသည့္ ၾကိဳးျဖင့္
ဆက္သြယ္မႈအစား Wi-Fi network၊ Mobile Phone network မ်ားျဖင့္
ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳလာၾကပါသည္။

ၾကိဳးမဲ့ဆက္သြယ္မႈစနစ္တြင္ အဓိကအားျဖင့္ လွ်ပ္စစ္သံလိုက္လႈိင္း
(Electromagnetic Wave)ကိုအသံုးျပဳပါသည္။အသံုးျပဳ႕သည့္လိႈင္းႏႈန္း
ပံပိုးသည့္ ပို႔လႊတ္မႈနည္းပညာတို႔အေပၚမူတည္ကာ အကြားအေ၀းနွင့္
အခ်က္အလက္ ပို႔လႊတ္မႈနႈန္းမွာ ကြာျခားပါသည္။လွ်ပ္စစ္သံလိုက္လိႈင္း
အသံုးျပဳမႈမ်ားလာခ်ိန္တြင္ ယင္းကိုအသံုးျပဳျခင္းအစား အလင္းျဖင့္ အသံုး
ျပဳ ဆက္သြယ္မႈမ်ားပါ တီထြင္လာပါသည္။အလင္းဆိုရာတြင္ ျမင္ရေသာ
အလင္းေရာင္ နွင့္ အနီေအာက္ေရာင္ျခည္၊ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ကဲ့သို႔ေသာ
မျမင္ရေသာ အလင္းေရာင္မ်ားပါ၀င္သည္။
လက္ရွိၾကိဳးမဲ့ဆက္သြယ္မႈစနစ္တြင္ အေဆာက္အအံုတြင္းနွင့္ ခရီးနီးဆက္သြယ္ မႈအတြက္ Wi-Fi ကိုအက်ယ္ျပန္႔ဆံုးအသံုးျပဳပါသည္။
ယခုအခါတြင္ Wi-Fiေနရာအစားထိုးရန္အတြက္ အလင္းကိုအသံုးျပဳသည့္
Li-Fiနည္းပညာကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိေၾကာင္းေတြ႔ရွိရပါသည္။
Li-Fiဆိုသည္မွာ Light Fidelity ကို ကိုစားျပဳပါသည္။
Li-Fiနည္းပညာအား အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စု Las Vegaတြင္
၂၀၁၂ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီလအတြင္းက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ 2012 Consumer Electronic Showတြင္Casio Smart Phone ျဖင့္၁၀မီတာအကြားအေ၀းထိ
ခ်ိတ္ဆက္ကာ စတင္မိတ္ဆက္ျပသခဲ့ပါသည္။ ယင္းနည္းပညာ တိုးတတ္ေရးအတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမွ နည္းပညာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား
ပူးေပါင္းထားေသာ Li-Fi Consortium အက်ိဴးတူအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုကို
၂၀၁၁ခုနွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းကာ ေဆာင္ရႊက္လ်က္ရွိေၾကာင္းသိရပါသည္။
Li-FiကိုWifi With Light သို ့မဟုတ္ Optical Version of WiFiလို ့ေခၚ
ဆိုၾကပါသည္။ယင္းသည္ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာျပီး အခ်က္အလက္မ်ားလွ်င္ျမန္စြာ
ေပးပို ့နိုင္ပါသည္။အခ်က္အလက္ေပးပို႔ႏႈန္းမွာ တစ္စကၠန္ ့လွ်င္ 10Gbထက္
သာလြန္နိုင္္ျပီး သီအိုရီအရHD(High Definition)ရုပ္ရွင္တစ္ကားအား ၃၀
စကၠန္႔နွင့္ရယူ နိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ထားပါသည္။
LiFiကိုျမင္ရေသာအလင္းျဖင့္ အသံုးျပဳထားပါသည္။ျမင္ရေသာ
အလင္းျဖင့္ၾကိဳးမဲ့ဆက္သြယ္မႈ နည္းပညာ၏ ေရွးဦးတီထြင္သူ
Jacobs University(Germany),University of Edinburgh(UK)မွ
ပါေမာကၡ Harald Haasက “Li-Fiနည္းပညာ၏ အသည္းနွလံုးသည္
LED(Light Emitting Diode)မ်ားျဖစ္သည္”ဟုဆိုပါသည္။ကနဦး
ကာလLi-FiကိုD-Light(Data Light)ဟုေခၚေ၀ၚခဲ့ၾကသည္။
မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ လွ်ပ္စစ္အသံုးျပဳမႈေလွ်ခ်ေရးအတြက္ သာမန္
လွ်ပ္စစ္မီးေနရာတြင္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားျမင့္LEDမ်ားတစ္စတစ္စအစားထိုးလာ
ၾကျပီျဖစ္ပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းတို႔သည္ Li-Fiစနစ္၏ Hot Spotမ်ားအျဖစ္
လြယ္ကူစြာ ၀င္ေရာက္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။Wi-Fiစနစ္ထက္ ကုန္က်စရိတ္
သက္သာမည့္အျပင္ အခ်က္အလက္ပို႕ေဆာင္မႈမ်ားပါလြယ္ကူလာေစမည္။

Li-Fiသည္ျမင္ရေသာအလင္းကိုအသံုးျပဳထားေသာေၾကာင့္ ယင္း၏
ၾကီးမားေသာကန့္သတ္ခ်က္မွာ အလင္းမေဖာက္နိုင္ေသာနံရံကဲ့သို႔
အရာ၀တၳဳမ်ား ပင္ျဖစ္ပါသည္။
သို႕ေသာ္ပင္လယ္ေရေအာက္ဆက္သြယ္မႈမ်ား၌ လွ်ပ္စစ္သံလိုက္လိႈင္းသည္ ဆားငန္ေရေၾကာင့္ ေႏွာက္ယွက္မႈမ်ား
ရွိနိုင္ျပီး Li-Fiနည္းပညာက ယင္းအခက္အခဲကို ေရွာင္လႊားနိုင္မည္ဟု
ဆိုပါသည္။ထို႔ျပင္ ေလေၾကာင္းခရီးသြားလာစဥ္အတြင္းအသံုးျပဳပါက
ေလယာဥ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားကို ေနွာက္ယွက္မႈကင္းေ၀းျပီး
လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားအသံုးျပဳမႈပမာဏ၊Cableဆြဲရသည့္ပမာဏ ေလွ်ာ့ခ်နိုင္
မည္ ျဖစ္သည္။
ဆက္သြယ္မႈစနစ္တိုင္းတြင္ အားနည္းခ်က္ အားသာခ်က္မ်ား ရွိၾကပါသည္။အသံုးျပဳ႕သည့္ေနရာ၊ကာလ၊အေျခအေနေပၚမူတည္ျပီး
သင့္ေလ်ာ္သလို အသံုးျပဳၾကရပါသည္။အေဟာင္းမ်ားေနရတာတြင္ အသစ္မ်ား အစားထိုး ၀င္ေရာက္လာသည္မွာ မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္
လွ်င္ျမန္လြန္းလွသည္။
ကမာၻတစ္၀ွမ္း လွ်ပ္စစ္သံုးစြဲမႈကို ေခၽြတာသည့္အေနျဖင့္ သာမန္
မီးလံုး၊မီးေခ်ာင္းမ်ားေနရာတြင္ လ်င္ျမန္စြာအစားထိုးလာေသာLED
မီးလံုးမ်ား၏ စြမ္းရည္ကိုအသံုးခ်မည့္Li-Fiနည္းပညာသည္ က်ယ္ျပန္႔စြာ
အသံုးခ်ေရးအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရေနပါသည္။Internetအသံုးျပဳ
သူမ်ား အေနျဖင့္ အသံုးျပဳမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးအရ အခ်ိန္ယူေစာင့္ဆိုင္းရသည့္
သည္းညည္းမခံနိုင္မႈမွ ကင္းေ၀းရန္ အခ်က္အလက္ပို႔လႊတ္မႈႏႈန္း
ျမွင့္တင္မႈကို အစဥ္အျမဲ မြတ္သိပ္စြာ ေတာင္႔တျမဲျဖစ္ပါသည္။
(ကၽြနု္လည္း ထို ့အတူပင္)။
ယင္းအတြက္ ယေန႔ေခတ္စားေနေသာWi Fiနည္းပညာေနရာတြင္
LiFiနည္းပညာက မ်ိဳးဆက္သစ္တစ္ခုအျဖစ္ အစားထိုး၀င္ေရာက္လာနိုင္ျခင္း
ရွိ/မရွိကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ၾကည့္ရွဳရမည့္ နည္းပညာတစ္ခု အျဖစ္မိတ္ဆက္တင္ျပ
လိုက္ရပါသည္။
(1:11 AM)(17/11/2013)


0 comments:

Post a Comment