အျဖဴေရာင္လြင္ျပင္အား လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ား ေရလုိေအးလုိ႔ ပန္းလုိလန္းဆန္းႏုိင္ၾကပါေစဗ်ာ

Friday, September 23, 2011

သိဂ္ါေလာ ၀ါဒသုတ္မွ…

မေကာင္းျမစ္တာ၊ ေကာင္းရာညႊန္လတ္၊ အတတ္သင္ေစ၊ ေပးေ၀ႏွီးရင္း၊ ထိမ္းျမားျခင္းလွ်င္၊ ၀တ္ငါးအင္၊ ဖခင္မယ္တုိ႔တာ။

ေကြ်းေမြးမပ်က္၊ ေဆာင္ရြက္စီမံ၊ ေမြခံထုိက္ေစ၊ လွဴမွ်ေ၀၍၊ ေစာင့္ေလမ်ိဳးႏြယ္၊ ၀တ္ငါးသြယ္၊ က်င့္ဖြယ္သားတုိ႔တာ။

အတတ္လည္းသင္၊ ပဲ့ျပင္ဆံုးမ၊ သိပၸမခ်န္၊ ေဘးရန္ဆီးကာ၊ သင့္ရာအပ္ပို႔ ဆရာတုိ႔၊ က်င့္ဖုိ႔၀တ္ငါးျဖာ။

ညီညာထၾကြ၊ ဆံုးမ နာယူ၊ လာမူၾကိဳဆီး၊ ထံနီးလုပ္ေကြ်း၊ သင္ေတြးအံရြတ္၊ တပည့္၀တ္၊ မခြ်တ္ငါးခုတာ။

မထီမဲ့ ကင္း၊ အပ္ႏွင္းဥစၥာ၊ မိစၦာမမွား၊ ၀တ္စားဆင္ယင္၊ ျမတ္ႏူိးၾကင္၊ ငါးအင္လင့္က်င့္ရာ။

အိမ္တြင္းမူလုပ္၊ သိမ္းထုပ္ေသခ်ာ၊ မိစၦာၾကဥ္ေရွာင္၊ ေလ်ာ္ေအာင္ျဖန္႕ခ်ိ၊ ပ်င္းရိမမူ၊ ၀တ္ငါးဆူ၊ အိမ္သူ က်င့္အပ္စြာ။

ထၾကြႏူိးၾကား၊ သနားသည္းခံ၊ ေ၀ဖန္ေထာက္ရူ၊ ဤေျခာက္ခု၊ က်င့္မူ နာယကာ။

၀စြာေကြ်းေမြး၊ ျပဳေရးစီရင္၊ နာလွ်င္ကုေစ၊ ငွေ၀ရသာ၊ အခါကိုလႊတ္၊ အရွင့္၀တ္၊ မခြ်တ္ငါးခုတာ။

မေကာင္းျမစ္တာ၊ ေကာင္းရာညႊန္လစ္၊ အသစ္ေစာက်ဴး၊ နာဖူး ထပ္မံ၊ နတ္ထံတင္ရာ၊ ေမတၱာလည္းျပဳ၊ ရဟန္းမူ၊ ေျခာက္ခု လြန္ေသခ်ာ။

0 comments:

Post a Comment